ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് എട്ടു മുതൽ

ഒന്നാംവർഷ പരീക്ഷ : മാർച്ച് എട്ടിനു പാർട്ട് 2–ലാംഗ്വേജസ്, കംപ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി; ഒൻപതിന്–പാർട്ട് 1–ഇംഗ്ലിഷ്; 13ന് അക്കൗണ്ടൻസി, ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്; 14നു ഹിസ്റ്ററി, ഇസ്‌ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്; 15നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ജിയോളജി, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ; 16നു കെമിസ്ട്രി, പാർട്ട് 3 ലാംഗ്വേജ്സ്, സോഷ്യൽ വർക്ക്, മ്യൂസിക്; 20ന് ഇക്കണോമിക്സ്, ഇംഗ്ലിഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഹോം സയൻസ്; 21നു ഫിസിക്സ്, സംസ്കൃത ശാസ്ത്ര, ജ്യോഗ്രഫി, ജേണലിസം; 22നു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർവീസ് ടെക്നോളജി, ഫിലോസഫി, സൈക്കോളജി; 23നു ബയോളജി, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി; 27നു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സംസ്കൃതം സാഹിത്യ, കമ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലിഷ്; 28നു മാത്തമാറ്റിക്സ്, ആന്ത്രോപ്പോളജി.

രണ്ടാംവർഷ പരീക്ഷ : എട്ടിനു കമ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലിഷ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സംസ്കൃത സാഹിത്യം; ഒൻപതിനു മാത്തമാറ്റിക്സ്, ആന്ത്രോപ്പോളജി; 13ന് ഇക്കണോമിക്സ്, ഇംഗ്ലിഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഹോംസയൻസ്; 14നു കെമിസ്ട്രി, പാർട്ട് 3 ലാംഗ്വേജസ്, സോഷ്യൽ വർക്ക്, മ്യൂസിക്; 15ന് അക്കൗണ്ടൻസി, ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്; 16നു ഹിസ്റ്ററി, ഇസ്‌ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്; 20നു ഫിസിക്സ്, ജേണലിസം, ജ്യോഗ്രഫി, സംസ്കൃതം ശാസ്ത്ര; 21നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ജിയോളജി, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ; 22നു ബയോളജി, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി; 23നു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, ഇലക്ട്രോണിക് സർവീസ് ടെക്നോളജി, ഫിലോസഫി, സൈക്കോളജി; 27നു പാർട്ട് 1–ഇംഗ്ലിഷ്; 28നു പാർട്ട് 2–ലാംഗ്വേജ്സ്, കംപ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി.

രണ്ടാംവർഷ പരീക്ഷയെഴുതുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും അവർ ഉപരിപഠനത്തിനു യോഗ്യരാകുന്ന മുറയ്ക്കു പരീക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോടൊപ്പം മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകും. ഇതിനായി പ്രത്യേകം അപേക്ഷ നൽകേണ്ട. പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം ഹയർ സെക്കൻഡറി പോർട്ടലായ www.dhsekerala.gov.in ൽ. For more details visit http://www.hsstaplus.com/latest-news.html

About hsstapalakkad

The state wise higher secondary school teachers association was fashioned on the 9th of February 1991
This entry was posted in HSSTA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s