എച്ച് എസ് എസ് ടി എ സംസ്ഥാന നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ്

സുശക്തവും സുവ്യക്തവുമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്.. സംഘടനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ.. സംഘബോധം വളർത്താൻ… ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സവിനയം, സഹർഷം… എച്ച് എസ് എസ് ടി എ യുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പിലേക്ക്… മെയ് 13, 14, 15 പി എം ഓ സി വെള്ളിമാടുകുന്ന്

About hsstapalakkad

The state wise higher secondary school teachers association was fashioned on the 9th of February 1991
This entry was posted in HSSTA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s