എസ്. സി. ഇ. ആര്‍. ടി മലയാള സാങ്കേതിക പദാവലി

book96വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ എസ്. സി. ഇ. ആര്‍. ടി തയാറാക്കിയ മലയാള സാങ്കേതിക പദാവലിയുടെ കരട് രൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സാങ്കേതിക പദാവലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഇമെയില്‍ മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ തപാല്‍ മാര്‍ഗമോ രേഖാമൂലം മേയ് 31ന് മുന്പ് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ പദാവലികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
👇👇👇👇
http://www.scert.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=155

Visit our official website : https://hsstaplus.com

About hsstapalakkad

The state wise higher secondary school teachers association was fashioned on the 9th of February 1991
This entry was posted in HSSTA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s